Zielony dach

Zielone dachy – pozytywne rozwiązanie dla dachów i otoczenia!

Zielone dachy są coraz częściej rozpatrywane jako potencjalne narzędzie przeciwdziałania problemom urbanizacyjnym oraz narzędzie pozwalające na osiągnięcie wielu korzyści ekologicznych, hydrologicznych, czy estetycznych.

Jedną z największych zalet zielonych dachów, dla której powinny być one masowo stosowane w miastach, jest retencja i opóźnienie spływu wody opadowej. Zielony dach potrafi zgromadzić od 50 do 99% wody opadowej. Oznacza to, że do kanalizacji miejskiej spływa znacznie mniej wody niż z dachów nie pokrytych zielenią. Opóźnienie spływu wody opadowej oznacza, że szczytowa fala spływu zostaje przesunieta w czasie, co pozwala na odciążenie kanalizacji podczas ulewnych deszczy. Woda zgromadzona w warstwach zielonego dachu jest oddawana z powrotem do atmosfery, co sprzyja poprawie klimatu oraz obniża temperaturę otoczenia – zielony dach redukuje tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła.

Zielone dachy pochłaniają szkodliwe gazy, kurz i inne zanieczyszczenia środowiska miejskiego.
Zielone dachy pełnią także funkcje termoizolacyjne, polegające na akumulacji ciepła zimą i chłodzeniu budynku latem.Redukcja kosztów związanych z ogrzewaniem, czy chłodzeniem może wynosić nawet 25% w porównaiu do tradycyjnych dachów (www.greenroofs.org).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.690 z późn. zm.) dachy zielone pozwalają odzyskać w połowie utraconą pod zabudowę powierzchnię biologicznie czynną. Dla inwestorów oznacza to, że mają prawo zabudować większą powierzchnię działki, ponieważ mogą odzyskać część powierzchni biologicznie czynnej poprzez budowę zielonego dachu na budynku.

Dachy pokryte roślinnością są doskonałym miejscem życia i schronieniem dla wielu gatunków flory i fauny. Dla mieszkańców stanowią doskonale miejsce zabaw, wyciszenia i ukojenia.

Rozmiar i rodzaj korzyści z zastosowania zielonych dachów są zależne od typu zielonego dachu i jego budowy

Standardowa budowa zielonego dachu: 

  • Hydroizolacja przeciwkorzenna
  • Warstwa ochronna
  • Warstwa drenażowa
  • Warstwa filtrująca
  • Warstwa wegetacyjna
  • Warstwa roślinności

 

Źródło:Ewa Burszta- Adamiak, Anna Sylwester ” Zielone dachy -alternatywne rozwiązanie dla problemów urbanizacji” www.inzynierbudownictwa.pl